Mức độ 2  Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

Ký hiệu thủ tục: BXH-250296
Lượt xem: 36
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh, BHXH huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ sơ

a) Đối với người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

b) Đối với người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu: nộp trực tiếp hồ sơ cho Đại lý thu.

 c) Đối với Đại lý thu: trong trường hợp thực hiện giao dịch điện tử thì Đại lý thu lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I- VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I- VAN”.

2. Nộp tiền: người tham gia có thể lựa chọn:

a) Nộp tiền mặt cho cơ quan BHXH (trong trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH);

b) Nộp tiền mặt cho Đại lý thu (trong trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu);

c) Nộp tiền thông qua tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh theo phương thức đăng ký (trong mọi trường hợp).

3. Nhận kết quả

a) Người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH: nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

b) Người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu: nhận kết quả tại Đại lý thu.

c) Đối với người tham gia đóng thông qua ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh theo phương thức đăng ký nhận kết quả theo hình thức đăng ký.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Không quá 05 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không

Phí


Không

Căn cứ pháp lý


- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015); - Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020).


   Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

1. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH

Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) tại điểm 1 mục 2.3 (Thành phần hồ sơ); nộp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

2. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu

Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) tại điểm 1 mục 2.3 (Thành phần hồ sơ) và mục 2.4 nộp cho Đại lý thu.

Đại lý thu lập Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS)Tờ khai Mẫu TK1-TS của người tham gia nộp cho cơ quan BHXH.

 3. Trường hợp người tham gia có yêu cầu hoàn trả tiền đóng BHXH tự nguyện thì lập hồ sơ theo quy định tại tiết b điểm 1 mục 2.3 (Thành phần hồ sơ), nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH hoặc Đại lý thu.

Bước 2.  Đóng tiền

Bước 3. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 4. Nhận kết quả giải quyết gồm: Sổ BHXH; Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS) và tiền hoàn trả theo hình thức đã đăng ký.

1. Người tham gia

a) Trường hợp đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

b) Trường hợp hoàn trả tiền đã đóng

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Sổ BHXH;

- Văn bản chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy chứng tử (trường hợp đã chết).

2. Đại lý thu

Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

(Mẫu D05-TS). 

File mẫu:

Không