Mức độ 2  Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

Ký hiệu thủ tục: 1.004199.000.00.00.H54
Lượt xem: 162
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày

  Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày.
  Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
  Đối với các xã hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày

  Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày.
  Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
  Đối với các xã hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày

  Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày.
  Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
  Đối với các xã hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
 • Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý
Lệ phí


* Lệ phí đối với trường hợp Cấp lại, đổi giấy chứng nhận QSDĐ, xác định tính pháp lý giấy tờ.- Hộ thuộc các phường thuộc thành phố: 35.000 đồng/1 lần (Ba mươi Lăm nghìn đồng)- Hộ khu vực khác: 10.000 đồng/1 lần (Mười nghìn đồng).- Tổ chức: 35.000 đồng/1 giấy (Ba mươi Lăm nghìn đồng)Trường hợp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất- Hộ thuộc các phường thuộc thành phố: 20.000 đồng/1 lần (Hai mươi nghìn đồng).- Hộ khu vực khác: 10.000 đồng/1 lần (Mười nghìn đồng).- Tổ chức: 25.000 đồng/1 giấy (Hai mươi lăm nghìn đồng).* Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất- Đối với trường hợp cấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân+ Tại phường, thị trấn: 400.000 đồng/hồ sơ (Bốn trăm nghìn đồng).+ Tại xã: 280.000 đồng/hồ sơ (hai trăm tám mươi nghìn đồng).- Đối với trường hợp cấp quyền sử dụng đất của các tổ chức   + Tổ chức hành chính sự nghiệp và cơ sở tôn giáo: 1.600.000 đồng/hồ sơ (Một triệu sáu trăm nghìn đồng).   + Tổ chức kinh tế: 2.500.000 đồng/hồ sơ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng). 


Phí


* Lệ phí đối với trường hợp Cấp lại, đổi giấy chứng nhận QSDĐ, xác định tính pháp lý giấy tờ.- Hộ thuộc các phường thuộc thành phố: 35.000 đồng/1 lần (Ba mươi Lăm nghìn đồng)- Hộ khu vực khác: 10.000 đồng/1 lần (Mười nghìn đồng).- Tổ chức: 35.000 đồng/1 giấy (Ba mươi Lăm nghìn đồng)Trường hợp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất- Hộ thuộc các phường thuộc thành phố: 20.000 đồng/1 lần (Hai mươi nghìn đồng).- Hộ khu vực khác: 10.000 đồng/1 lần (Mười nghìn đồng).- Tổ chức: 25.000 đồng/1 giấy (Hai mươi lăm nghìn đồng).* Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất- Đối với trường hợp cấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân+ Tại phường, thị trấn: 400.000 đồng/hồ sơ (Bốn trăm nghìn đồng).+ Tại xã: 280.000 đồng/hồ sơ (hai trăm tám mươi nghìn đồng).- Đối với trường hợp cấp quyền sử dụng đất của các tổ chức   + Tổ chức hành chính sự nghiệp và cơ sở tôn giáo: 1.600.000 đồng/hồ sơ (Một triệu sáu trăm nghìn đồng).   + Tổ chức kinh tế: 2.500.000 đồng/hồ sơ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng). 


Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP Số: 01/2017/NĐ-CP

 • Luật 45/2013/QH13 Số: 45/2013/QH13

 • Thông tư 02/2014/TT-BTC Số: 02/2014/TT-BTC

 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP Số: 43/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Số: 23/2014/TT-BTNMT

 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Số: 24/2014/TT-BTNMT

 • Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ tới Văn phòng đăng ký đất đai. - Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm: + Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; + Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; + Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi. Việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cấp đổi được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng theo quy định như sau: - Người sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ Văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp; - Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK; mẫu 10-ĐK (1).docx Bản chính: 1Bản sao: 0
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Bản chính: 1Bản sao: 0
Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng. Bản chính: 0Bản sao: 1

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK Tải về

Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau: - Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; - Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng; - Do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất; - Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.