Mức độ 4  Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Ký hiệu thủ tục: 1.008603.000.00.00.H54
Lượt xem: 743
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Môi trường
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp


 • 10 Ngày làm việc


  10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


  Dịch vụ bưu chính


 • 10 Ngày làm việc


  10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải hoặc điều chỉnh giảm số phí phải nộp vào kỳ nộp phí tiếp theo (nếu có).


Lệ phí


Không


Phí


     


Căn cứ pháp lý


Không có thông tin


 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 • Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã, phường, thị trấn. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả. - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

 • Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

- Đối với nước thải sinh hoạt: Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. - Đối với nước thải công nghiệp: Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Mẫu số 1 và mẫu số 2 mau 967.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

 • Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tải về
 • Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tải về