Mức độ 4  Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

Ký hiệu thủ tục: 1.008682.000.00.00.H54
Lượt xem: 242
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Môi trường
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 30 Ngày làm việc

  30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (Sở Tài nguyên và Môi trường 18 ngày làm việc, UBND tỉnh 12 ngày làm việc).

 • Trực tuyến
 • 30 Ngày làm việc

  30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (Sở Tài nguyên và Môi trường 18 ngày làm việc, UBND tỉnh 12 ngày làm việc).

 • Dịch vụ bưu chính
 • 30 Ngày làm việc

  30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (Sở Tài nguyên và Môi trường 18 ngày làm việc, UBND tỉnh 12 ngày làm việc).

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học hoặc văn bản từ chối, đồng thời nêu rõ lý do
Lệ phí


Không


Phí


  


Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 25/2016/TT-BTNMT Số: 25/2016/TT-BTNMT

 • Luật 20/2008/QH12 Số: 20/2008/QH12

 • Nghị định 65/2010/NĐ-CP Số: 65/2010/NĐ-CP

 • Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung. - Nếu hồ sơ hợp lệ, vào phần mềm theo dõi; viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; lập phiếu giao nhận hồ sơ chuyển Chi cục Bảo vệ môi trường để tổ chức thẩm định.

 • Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét hồ sơ; nếu không đủ cơ sở giải quyết, gửi văn bản trả lại hồ sơ; nếu đủ cơ sở giải quyết, tổ chức thẩm định các nội dung sau: - Việc đáp ứng các điều kiện, nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 42 Luật Đa dạng sinh học; - Tính đầy đủ và chính xác của thông tin trong hồ sơ đề nghị được quy định tại Khoản 3, Điều 42 Luật Đa dạng sinh học; - Đánh giá năng lực quản lý của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học sau khi được cấp phép.

 • Bước 3: Quyết định việc cấp phép: Quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; trường hợp không cấp giấy phép có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

 • Bước 4: Trả kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
+ Mẫu Đơn đăng ký thành lập, chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; Mẫu đơn đăng ký thành lập.docx Bản chính: 1Bản sao:
+ Mẫu dự án thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; Mẫu dự án thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.docx Bản chính: 1Bản sao:
+ Mẫu giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Mẫu giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.docx Bản chính: 1Bản sao:

File mẫu:

 • Đơn đăng ký thành lập, chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo Mẫu tại Phụ lục 3.1 Tải về
 • Mẫu dự án thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo Mẫu tại Phụ lục 3.2 Tải về

Tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên lãnh thổ Việt Nam.