Mức độ 4  Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: 1.000942.000.00.00.H54
Lượt xem: 691
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Biển, Hải Đảo và Thủy Văn
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 02 bộ.
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 35 Ngày làm việc

  Trong đó: Sở TNMT 30 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh 05 ngày làm việc

 • Dịch vụ bưu chính
 • 35 Ngày làm việc

  Trong đó: Sở TNMT 30 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh 05 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định về việc cho phép trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển.
Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý
 • Luật Số: 82/2015/QH13

 • Nghị định Số: 40/2016/NĐ-CP

 • Thông tư số 105/2018/TT-BTC Số: 105/2018/TT-BTC

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 • Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Sở TNMT) tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ, thu phí lệ phí theo quy định; vào phần mềm theo dõi; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; lập phiếu giao nhận chuyển hồ sơ về Sở TNMT để tổ chức thẩm định. - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung theo quy định.

 • Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT chuyển hồ sơ đến Chi cục Biển - Sở TNMT để xem xét, tổ chức thẩm định.

 • Bước 4: Sở TNMT xem xét hồ sơ: - Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không đủ điều kiện trình Lãnh đạo Sở TNMT ký văn bản chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT để yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ. - Nếu đủ điều kiện thì tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

 • Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển được lập theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 Mẫu số 12 nhận chìm.docx Bản chính: 2Bản sao: 0
Giấy phép nhận chìm ở biển đã được cấp Mẫu số 7 nhận chìm.docx Bản chính: 2Bản sao: 0
Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động nhận chìm ở biển; công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm đề nghị trả lại Mẫu số 14 nhận chìm (3).docx Bản chính: 2Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy phép nhận chìm ở biển đã được cấp Tải về
 • Đơn đề nghị trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển Tải về

a) Giấy phép nhận chìm ở biển còn hiệu lực; b) Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động nhận chìm theo đúng nội dung của Giấy phép nhận chìm; đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật; c) Đến thời điểm đề nghị trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.