Mức độ 4  Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: 1.005189.000.00.00.H54
Lượt xem: 256
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Biển, Hải Đảo và Thủy Văn
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 45 Ngày làm việc


  Trong đó: Sở TNMT 40 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh 05 ngày làm việc • Dịch vụ bưu chính

 • 45 Ngày làm việc


  Trong đó: Sở TNMT 40 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh 05 ngày làm việc
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Giấy phép nhận chìm ở biển.


Lệ phí


22.500 (nghìn đồng/giấy phép)


Phí


22.500 (nghìn đồng/giấy phép)


Căn cứ pháp lý


 • Luật 82/2015/QH13 Số: 82/2015/QH13

 • Nghị định 40/2016/NĐ-CP Số: 40/2016/NĐ-CP

 • Thông tư số 105/2018/TT-BTC Số: 105/2018/TT-BTC
 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 • Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Sở TNMT) tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ, thu phí lệ phí theo quy định; vào phần mềm theo dõi; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; lập phiếu giao nhận chuyển hồ sơ về Sở TNMT để tổ chức thẩm định. - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung theo quy định.

 • Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT chuyển hồ sơ đến Chi cục Biển - Sở TNMT để xem xét, tổ chức thẩm định.

 • Bước 4: Sở TNMT xem xét hồ sơ: - Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không đủ điều kiện trình Lãnh đạo Sở TNMT ký văn bản chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT để yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ. - Nếu đủ điều kiện thì tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

 • Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhận chìm ở biển được lập theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 Mẫu số 04 nhận chìm.docx Bản chính: 2 Bản sao: 0
Dự án nhận chìm ở biển được lập theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 Mẫu số 03 du an nhận chìm.docx Bản chính: 2 Bản sao: 0
Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật   Bản chính: 0 Bản sao: 2
Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp)   Bản chính: 0 Bản sao: 2
Bản đồ khu vực biển đề nghị được sử dụng để nhận chìm được lập theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục của Nghị định Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016. Mẫu số 09 - ban do nhận chìm.docx Bản chính: 2 Bản sao: 0

File mẫu:

 • Dự án nhận chìm ở biển Tải về
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhận chìm ở biển Tải về
 • Bản đồ khu vực biển đề nghị được sử dụng để nhận chìm Tải về

a) Vật, chất được phép nhận chìm đáp ứng các Điều kiện sau đây: - Không chứa chất phóng xạ, chất độc vượt quy chuẩn kỹ thuật an toàn bức xạ, quy chuẩn kỹ thuật môi trường; - Được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; bảo đảm không tác động có hại đến sức khoẻ con người, môi trường, hệ sinh thái, nguồn lợi thuỷ sản; - Không thể đổ thải, lưu giữ, xử lý trên đất liền hoặc việc đổ thải, lưu giữ, xử lý trên đất liền không hiệu quả về kinh tế - xã hội; - Thuộc Danh mục vật, chất được nhận chìm ở biển. b) Có phương án nhận chìm bảo đảm yêu cầu: việc nhận chìm ở biển không được gây ra tác động có hại đến sức khỏe con người, tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước; hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu tới môi trường, hệ sinh thái biển. c) Khu vực biển đề nghị được sử dụng để nhận chìm phù hợp với quy hoạch sử dụng biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thì khu vực biển đề nghị được nhận chìm được xem xét trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.