Toàn trình  Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

Ký hiệu thủ tục: 1.005429.000.00.00.H54
Lượt xem: 612
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Sở Tài chính

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý công sản
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp

 • 22 Ngày


  Không quá 22 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.  Dịch vụ bưu chính

 • 22 Ngày


  Không quá 22 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

 • Không quy định

Lệ phí


Không


Phí


0


Căn cứ pháp lý


 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Số: Số: 151/2017/NĐ-CPThanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thái Bình

 • Bước 1: Trong thời hạn 22 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính để Sở Tài chính chi trả chi phí xử lý tài sản. Ghi chú: Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của khoản chi đề nghị thanh toán.

 • Bước 2: Trong thời hạn 22 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở tài chính có Quyết định về việc thanh toán chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản công và gửi ủy nhiệm chi tới Kho bạc nhà nước tỉnh để cấp tiền cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản để thực hiện chi trả các khoản chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công.

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 • Bước 1: Trong thời hạn 22 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. Ghi chú: Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của khoản chi đề nghị thanh toán.

 • Bước 2: Trong thời hạn 22 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch có Quyết định về việc thanh toán chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản công và gửi Ủy nhiệm chi tới Kho bạc Nhà nước cấp huyện để cấp tiền cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản để thực hiện chi trả các khoản chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý tài sản, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi: 01 bản chính;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;   Bản chính: 0 Bản sao: 1
- Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Dự toán chi được duyệt; Hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có): 01 bản sao.   Bản chính: 0 Bản sao: 1

File mẫu: