Một phần (trực tuyến)  Mua hóa đơn lẻ

Ký hiệu thủ tục: 1.005435.000.00.00.H54
Lượt xem: 795
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý công sản
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


 • Trực tiếp


 • 04 Ngày


  Không quá 04 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


  Dịch vụ bưu chính


 • 04 Ngày


  Không quá 04 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Không có

Lệ phí


Không

Phí


Không

Căn cứ pháp lý • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Số: Số: 151/2017/NĐ-CPMua hóa đơn lẻ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 • Bước 2: Cơ quan tài chính căn cứ công văn đề nghị và các hồ sơ liên quan bán hóa đơn theo số lượng đăng ký, phù hợp với thực tế tài sản bán. Ghi chú: Người được cơ quan cử đi mua hóa đơn phải xuất trình các giấy tờ có liên quan đến việc mua hóa đơn cho cơ quan tài chính; cụ thể: - Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hóa đơn do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính; - Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn; Trường hợp cơ quan tài chính truy xuất được dữ liệu về người được cơ quan cử đến mua hóa đơn từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải xuất trình các giấy tờ này; - Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền và các giấy tờ có liên quan đến việc bán tài sản: 01 bản sao.

 • Bước 1: Đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn lẻ có văn bản đề nghị mua hóa đơn gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả; - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, hoàn thiện bổ sung

 • Bước 3: Đơn vị nhận kết quả theo giấy hẹn.

Mua hóa đơn lẻ thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện

 • Bước 3: Đơn vị nhận kết quả theo giấy hẹn.

 • Bước 1: Đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn lẻ có văn bản đề nghị mua hóa đơn gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả; - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, hoàn thiện bổ sung.

 • Bước 2: Cơ quan tài chính căn cứ công văn đề nghị và các hồ sơ liên quan bán hóa đơn theo số lượng đăng ký, phù hợp với thực tế tài sản bán. Ghi chú: Người được cơ quan cử đi mua hóa đơn phải xuất trình các giấy tờ có liên quan đến việc mua hóa đơn cho cơ quan tài chính; cụ thể: - Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hóa đơn do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính; - Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn; Trường hợp cơ quan tài chính truy xuất được dữ liệu về người được cơ quan cử đến mua hóa đơn từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải xuất trình các giấy tờ này; - Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền và các giấy tờ có liên quan đến việc bán tài sản: 01 bản sao.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị mua hóa đơn bán tài sản công do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;   Bản chính: 0 Bản sao: 1
- Các văn bản, giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao   Bản chính: 0 Bản sao: 1

File mẫu: