Mức độ 2  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

Ký hiệu thủ tục: CONGTHUONG_09
Lượt xem: 53
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế thành phố Thái Bình/Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công thương
Cách thức thực hiện Nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05(năm) ngày làm vuệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy phéo bán lẻ rượu
Lệ phí


Đối với tổ chức, doanh nghiệp:+ THuộc đjia bàn thành phố: Phí thẩm định 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định+ Ở các khu vực khác: Mức thu tương ứng bằng 50% mức thu nêu trênĐối với hộ kinh doanh, cá nhân:+ Thuộc địa bàn thành phố: Phí thẩm định 400.000 đồng/điểm kinh doan/lần thẩm định+ Ở các khu vực khác: Mức thu tương ứng bằng 50% mức thu nêu trên


Phí
Căn cứ pháp lý -Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

-Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập cơ sở giao dịch hàng hóa

Bước 1: Trường hợp có thay đổi nội dung Giất phép, thương nhân bán lẻ rượu nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu về Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Bước 2:

- Trong thời hạm 05(năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phòng Kinh tế thành phố Thái Bình, Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện có trách nhiệm xem xét và cấp sửa đổi bổ sung giất phép. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02(hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng kinh tế thành phố Thái Bình, phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện có văn bản yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Thương nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo mẫu số 02 ban hành kèm theo nghị định số 105/2017/NĐ-CP - Bản sao Giấy phép đã được cấp Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi bổ sung

File mẫu:

- Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có nhu cầu sửa đổi, bổ sung giất phép đã được cấp -Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng -Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sả xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu -Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định -Bảo đảm tuân thủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định