Mức độ 2  Đề nghị giới thiệu giám định mức độ khuyết tật.

Ký hiệu thủ tục: BAOTROXAHOI_21
Lượt xem: 82
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại UBND cấp xã.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 17 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí Không
Phí
Căn cứ pháp lý - Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

- Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT- BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - TBXH quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng giám định y khoa thực hiện.

- Bước 1:  Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 3: UBND cấp xã thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 4: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn.

- Hồ sơ khám giám định đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật bao gồm: + Đơn đề nghị cấp giấy giới thiệu đi giám định mức độ khuyết tật. + Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có). - Trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, hồ sơ khám giám định lại gồm các giấy tờ sau: + Đơn đề nghị cấp giấy giới thiệu đi giám định mức độ khuyết tật. + Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bênh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) + Giấy kiến nghị của người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật về kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật. - Trường hợp có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác thì ngoài các giấy tờ như mục gạch đầu dòng thứ 2 nêu trên còn bổ sung thêm bằng chứng xác thực việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác thể hiện qua biên bản, giấy kiến nghị, ảnh chụp, băng ghi âm hoặc các hình thức thể hiện khác.

File mẫu:

Việc giải quyết TTHC này trong các trường hợp sau: - Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật; - Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; - Có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, chính xác.