Mức độ 2  Đề nghị xác định và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật.

Ký hiệu thủ tục: BAOTROXAHOI_20
Lượt xem: 91
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 35 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ (Trường hợp có khiếu nại tố cáo: 45 ngày làm việc).
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí Không
Phí
Căn cứ pháp lý - Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

- Bước 1:  Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 3: UBND cấp xã thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 4: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn.

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 01. - Bản sao Giấy xác nhận mức độ khuyết tật

File mẫu:

  • Mẫu số 01 Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật Tải về

Không