Mức độ 2  Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật

Ký hiệu thủ tục: BAOTROXAHOI_16
Lượt xem: 131
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã. - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí Không
Phí
Căn cứ pháp lý - Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về việc Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2015 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tương bảo trợ xã hội;

- Thông tư Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/5/2016 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Bước 1: Gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức mai táng cho người khuyết tật làm hồ sơ theo quy định

- Bước 2: Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 3: UBND cấp xã thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định hỗ trợ chi phí mai táng.

- Bước 4: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn.

a, Thành phần hồ sơ: + Đơn hoặc văn bản đề nghị của gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức đứng ra tổ chức mai táng cho người khuyết tật. + Bản sao giấy chứng tử của người khuyết tật (Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu). b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

File mẫu:

Không