Mức độ 2  Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trên cùng địa bàn cấp huyện

Ký hiệu thủ tục: BTXH_Thủ tục 07
Lượt xem: 106
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động – TBXH cấp huyện và Xã hội cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện; Địa chỉ: Số 223, đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Quyết định tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội.

Lệ phí


Không


Phí
Căn cứ pháp lý Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;+ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;+ Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội.+ Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định gửi Trung tâm Hành chính công huyện.

+ Bước 2: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện có trách nhiệm thẩm định:

- Nếu đủ điều kiện: Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký ban hành Quyết định tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội.

- Trường hợp không đủ điều kiện: Có văn bản trả lời gửi về UBND cấp xã kèm theo hồ sơ đề nghị của đối tượng.

+ Bước 3: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện gửi quyết định tiếp nhận người cao tuổi đến Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện chế độ theo quy định

+ Đơn của người cao tuổi hoặc gia đình, người thân, người giám hộ. + Sơ yếu lý lịch của người cao tuổi (có xác nhận của UBND cấp xã). + Biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã. + Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. + Văn bản trình của Phòng Lao động – TBXH cấp huyện. + Quyết định tiếp nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. + Giấy tờ liên quan khác (nếu có)

File mẫu:

+ Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng. + Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằn