Mức độ 2  Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Ký hiệu thủ tục: CONGTHUONG_07
Lượt xem: 85
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế thành phố Thái Bình
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công thương
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu:a) Trường hợp 1:- Thuộc địa bàn thành phố: Lệ phí cấp GCN: 200.000 đ/giấy/lần cấpỞ các khu vực khác: Lệ phí cấp GCN: 100.000 đ/giấy/lần cấpb) Trường hợp 2:* Đối với tổ chức, doanh nghiệp:- Ở địa bàn thành phố:+ Phí thẩm định: 1.200.000 đ/điểm KD/lần thẩm định+ Lệ phí cấp GCN: 200.000 đ/giấy/lần cấpỞ các khu vực khác:  Mức thu tương ứng bằng 50% mức thu nêu trên.* Đối với hộ kinh doanh,cá nhân:- Ở địa bàn thành phố:+ Phí thẩm định: 400.000 đ/điểm KD/lần thẩm định.+ Lệ phí cấp GCN: 200.000 đ/giấy/lần cấpỞ các khu vực khác:  Mức thu tương ứng bằng 50% mức thu nêu trên.


Phí
Căn cứ pháp lý Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.

- Bước 1: Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ và kiểm tra:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, cán bộ viết giấy hẹn cho thương nhân.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ hướng dẫn cho thương nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Thương nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

* TH1: Cấp lại do Giấy phép bị mất, hỏng, rách nát: - Văn bản đề nghị cấp lại; - Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có). * TH2: Cấp lại do Giấy phép hết hiệu lực thi hành: Trường hợp Giấy phép đủ điều kiện bán buôn sản phẩm thuốc lá đã được cấp hết thời hạn hiệu lực. Trước thời hạn hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép (nếu tiếp tục kinh doanh). Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự thực hiện, phí và lệ phí như đối với trường hợp cấp mới.

File mẫu:

Không