Tìm thấy 93 thủ tục

Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa.
Mức độ 2
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 4
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Mức độ 2
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
Mức độ 3
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
Mức độ 3
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
Mức độ 4
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Mức độ 2
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
Mức độ 3
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 2
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Mức độ 2
Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
Mức độ 2
Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
Mức độ 2
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
Mức độ 3
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 3
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Loading...