Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Công nhận khu vực biển cấp tỉnh

Cơ quan giải quyết Sở Tài nguyên Môi Trường
Lĩnh vực Biển, Hải Đảo và Thủy Văn

Loading...