Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ - cấp Tỉnh

Cơ quan giải quyết Sở Tài nguyên Môi Trường
Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ

Loading...