Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng

Cơ quan giải quyết UBND huyện Quỳnh Phụ
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...