Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất (Trường hợp UBND xã không đủ kinh phí hỗ trợ)

Cơ quan giải quyết UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...