Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Đề nghị tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội

Cơ quan giải quyết UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...