Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thủ tục chứng thực Hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Cơ quan giải quyết UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực Chứng thực

Loading...