Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật

Cơ quan giải quyết UBND huyện Kiến Xương
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...