Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện

Cơ quan giải quyết UBND huyện Quỳnh Phụ
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...