Tìm thấy 313 thủ tục

Mức độ 2
Trường hợp 14: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư trường hợp nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (tiếp tục thực hiện dự án cũ)
Mức độ 2
GIAO ĐẤT
Mức độ 3
Chuyển trường đối với học sinh Tiểu học
Mức độ 3
Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở
Mức độ 2
Thành lập nhà trường, nhà trẻ.
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ.
Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
Mức độ 2
Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở
Mức độ 3
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do cấp huyện quản lý đang khai thác
Mức độ 2
Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do cấp huyện quản lý đang khai thác
Mức độ 2
Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương tiện chưa khai thác, đăng ký lần đầu
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa.
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật.
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.
...