Tìm thấy 313 thủ tục

Mức độ 2
Mua bảo hiểm y tế
Mức độ 2
Giải quyết chế độ tuất hàng tháng khi người có công từ trần.
Mức độ 2
Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần
Mức độ 2
Cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng
Mức độ 2
Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
Mức độ 2
Giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Mức độ 2
Giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
Mức độ 2
Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ
Mức độ 2
Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ
Mức độ 2
Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
Mức độ 3
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
Mức độ 3
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
Mức độ 2
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
...