Tìm thấy 384 thủ tục

Mức độ 4
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Mức độ 3
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 4
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Mức độ 3
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).
Mức độ 3
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Mức độ 4
Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
Mức độ 4
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
Mức độ 3
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Mức độ 3
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Mức độ 3
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Mức độ 3
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Mức độ 4
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
Mức độ 3
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Mức độ 3
Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 3
Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
...