Tìm thấy 313 thủ tục

Mức độ 3
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện
Mức độ 3
Thay đổi tên,trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện
Mức độ 3
Đề nghị tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội
Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Mức độ 3
Cấp lại,điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Mức độ 2
Đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc cấp huyện quản lý đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Mức độ 2
Đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng
Mức độ 2
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động
Mức độ 2
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con
Mức độ 2
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi
Mức độ 2
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật
Mức độ 2
Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (không bao gồm người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
Mức độ 2
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trên cùng địa bàn cấp huyện
Mức độ 2
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 2
Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (không bao gồm người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng)
...