Tìm thấy 326 thủ tục

Mức độ 2
Đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc cấp huyện quản lý đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Mức độ 2
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng.
Mức độ 2
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội.
Mức độ 2
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
Mức độ 2
Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật.
Mức độ 2
Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật
Mức độ 2
Đề nghị tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội.
Mức độ 2
Đề nghị xác định hoặc xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật.
Mức độ 2
Đề nghị đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong các trường hợp: Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được; Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên; Mất Giấy xác nhận khuyết tật.
Mức độ 2
Đề nghị xác định và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật.
Mức độ 2
Đề nghị giới thiệu giám định mức độ khuyết tật.
Mức độ 2
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng cho gia đình, cá nhân nhận chăm đối tượng bảo trợ xã hội.
Mức độ 2
Xác nhận hộ nghèo.
Mức độ 2
Xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 – 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
Mức độ 2
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.
...