Tìm thấy 326 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, huỷ việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ 2
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng.
Mức độ 2
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động.
Mức độ 2
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con.
Mức độ 2
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi.
Mức độ 2
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật.
Mức độ 2
Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
Mức độ 2
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trên cùng địa bàn cấp huyện.
Mức độ 2
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh.
Mức độ 2
Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội.
...