Tìm thấy 430 thủ tục

Mức độ 4
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Mức độ 4
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh
Mức độ 4
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 4
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
Mức độ 2
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 4
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 2
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
Mức độ 2
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Mức độ 4
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
...