Tìm thấy 326 thủ tục

Mức độ 2
Trường hợp 8: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư, trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất (thực hiện dự án mới)
Mức độ 2
Trường hợp 9: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư, trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất (tiếp tục thực hiện dự án cũ)
Mức độ 2
Trường hợp 10: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư, trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất (tiếp tục thực hiện dự án cũ)
Mức độ 2
Trường hợp 11: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư trường hợp nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (thực hiện dự án mới)
Mức độ 2
Trường hợp 12: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư trường hợp nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (thực hiện dự án mới)
Mức độ 2
Trường hợp 13: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư trường hợp nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (tiếp tục thực hiện dự án cũ)
Mức độ 2
Trường hợp 14: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư trường hợp nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (tiếp tục thực hiện dự án cũ)
Mức độ 2
GIAO ĐẤT
Mức độ 3
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS
Mức độ 3
Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở
Mức độ 3
Chuyển trường đối với học sinh Tiểu học
Mức độ 2
Thành lập nhà trường, nhà trẻ.
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ.
Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
Mức độ 2
Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở
...