Tìm thấy 326 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 4
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
Mức độ 3
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
Mức độ 3
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
Mức độ 2
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 2
Trường hợp 1: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư
Mức độ 2
Trường hợp 2: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư
Mức độ 2
Trường hợp 3: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Hộ gia đình, cá nhân không thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án). Trường hợp trên khu đất quy hoạch chỉ có đất của hộ gia đình cá nhân
Mức độ 2
Trường hợp 4: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với Hộ gia đình, cá nhân không thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án). Trường hợp trên khu đất quy hoạch chỉ có đất của hộ gia đình cá nhân
Mức độ 2
Trường hợp 5: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Hộ gia đình, cá nhân không thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án). Trường hợp trên khu đất quy hoạch ngoài đất nhận chuyển nhượng của hộ gia đình, cá nhân có cả trường hợp phải thực hiện thu hồi đất
Mức độ 2
Trường hợp 6: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với hộ gia đình, cá nhân không thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án). Trường hợp trên khu đất quy hoạch ngoài đất nhận chuyển nhượng của hộ gia đình, cá nhân có cả trường hợp phải thực hiện thu hồi đất
Mức độ 2
Trường hợp 7: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư, trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất (thực hiện dự án mới)
...