Tìm thấy 430 thủ tục

Mức độ 2
Tách thửa hoặc hợp thửa đất
Mức độ 2
Thủ tục cung cấp tài liệu trích lục bản đồ địa chính
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
Mức độ 2
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Mức độ 2
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
Mức độ 2
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm
...