Tìm thấy 326 thủ tục

Mức độ 2
Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện).
Mức độ 2
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện).
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện).
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện).
Mức độ 2
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện).
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện).
Mức độ 2
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản.
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 2
Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 2
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
...