Tìm thấy 326 thủ tục

Mức độ 2
Đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc cấp huyện quản lý đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Mức độ 2
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội
Mức độ 2
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 2
Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật
Mức độ 2
Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật
Mức độ 2
Giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt
Mức độ 2
Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất (Trường hợp UBND xã không đủ kinh phí hỗ trợ)
Mức độ 3
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp
Mức độ 3
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp
Mức độ 3
Thủ tục chứng thực Hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Mức độ 3
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Mức độ 3
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.
...