Tìm thấy 326 thủ tục

Mức độ 3
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện
Mức độ 3
Thay đổi tên,trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện
Mức độ 3
Cấp lại,điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Mức độ 3
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trên cùng địa bàn cấp huyện
Mức độ 3
Đề nghị tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội
Mức độ 3
Đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi.
Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Mức độ 2
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng
Mức độ 2
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động
Mức độ 2
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con
Mức độ 2
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi
Mức độ 2
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật
Mức độ 2
Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 2
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 2
Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
...