Tìm thấy 424 thủ tục

Mức độ 2
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT
Mức độ 2
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
Mức độ 2
Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
Mức độ 2
Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác
Mức độ 2
Giải quyết hưởng chế độ thai sản
Mức độ 2
Giải quyết hưởng chế độ tử tuất
Mức độ 2
Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã
Mức độ 2
Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg
Mức độ 3
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Mức độ 3
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 4
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Mức độ 4
Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở
...