Tìm thấy 424 thủ tục

Dịch vụ công
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT
Dịch vụ công
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
Dịch vụ công
Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
Dịch vụ công
Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác
Dịch vụ công
Giải quyết hưởng chế độ thai sản
Dịch vụ công
Giải quyết hưởng chế độ tử tuất
Dịch vụ công
Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã
Dịch vụ công
Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg
Một phần (trực tuyến)
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Một phần (trực tuyến)
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Một phần (trực tuyến)
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Toàn trình
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Một phần (trực tuyến)
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Một phần (trực tuyến)
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Một phần (trực tuyến)
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
...