Tìm thấy 89 thủ tục

Mức độ 4
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch
Mức độ 4
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Đóng cửa mỏ khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
Mức độ 4
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực) (Cấp tỉnh)
Mức độ 4
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
...