Tìm thấy 89 thủ tục

Mức độ 3
Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ - cấp Tỉnh
Mức độ 3
Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Tỉnh)
Mức độ 4
Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Tỉnh)
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
Mức độ 4
Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh)
Mức độ 4
Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh)
Mức độ 4
Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Mức độ 4
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh)
Mức độ 4
Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) (Cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
Mức độ 4
Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản
...