Tìm thấy 99 thủ tục

Mức độ 4
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Mức độ 3
Cấp giấy phép nhận chìm ở biển
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển
Mức độ 3
Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển
Mức độ 3
Gia hạn Quyết định giao khu vực biển
Mức độ 4
Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Mức độ 3
Giao khu vực biển
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển
Mức độ 4
Thu hồi khu vực biển
Mức độ 4
Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển
Mức độ 4
Trả lại khu vực biển
Mức độ 2
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Mức độ 2
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
...