Tìm thấy 6 thủ tục

Toàn trình
Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh
Toàn trình
Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
Một phần (trực tuyến)
Mua hóa đơn lẻ
Một phần (trực tuyến)
Mua quyển hóa đơn
Toàn trình
Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
Toàn trình
Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
...