Tìm thấy 81 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phố
Mức độ 2
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Mức độ 2
Thủ tục thi nâng ngạch công chức
Mức độ 2
Thủ tục thi tuyển công chức
Mức độ 2
Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển công chức
Mức độ 4
Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh
Mức độ 4
Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 4
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 4
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề
Mức độ 4
Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 4
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
Mức độ 4
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 4
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình
...