Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ HÒA
Mã Biên nhận : 000.44.23.H54-220702-0015
Về việc : Đăng ký lại khai sinh
Ngày nộp: 02/07/2022 08:57:26
Ngày hẹn trả: 02/07/2022 08:58:00
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.44.23.H54-220702-0015 đã trả kết quả tại UBND Xã Quỳnh Hải