Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM VĂN CHINH
Mã Biên nhận : 000.00.23.H54-220610-0036
Về việc : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền
Ngày nộp: 10/06/2022 11:09:21
Ngày hẹn trả: 01/07/2022 17:39:13
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.23.H54-220610-0036 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên Môi trường