Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN CAO KỲ, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH
Mã Biên nhận : 000.00.23.H54-220610-0030
Về việc : Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Ngày nộp: 10/06/2022 10:01:17
Ngày hẹn trả: 01/07/2022 17:39:13
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.23.H54-220610-0030 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên Môi trường