Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN ĐỨC KHÁNH, TRẦN THỊ GIANG
Mã Biên nhận : 000.00.23.H54-220610-0027
Về việc : Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Ngày nộp: 10/06/2022 09:51:09
Ngày hẹn trả: 01/07/2022 17:38:51
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.23.H54-220610-0027 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên Môi trường