Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGÔ HỒNG PHONG PHÙNG THỊ VÂN NCN TỪ NGUYỄN HỮU HẠNH11 DĐ570033 CS01507 SỞ KÝ .4.2022 566 ONT 90.6
Mã Biên nhận : 000.00.22.H54-230308-0012
Về việc : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền
Ngày nộp: 08/03/2023 10:04:26
Ngày hẹn trả: 17/03/2023 18:32:14
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.22.H54-230308-0012 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên môi trường