Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN ĐÌNH PHÚC VŨ THỊ HỒNG GẤM NCN TỪ LẠI THỊ THỦY6 CT983500 CH00604 HUYỆN KÝ 20.01.2020 565 ONT 115
Mã Biên nhận : 000.00.22.H54-230308-0002
Về việc : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền
Ngày nộp: 08/03/2023 08:01:44
Ngày hẹn trả: 17/03/2023 18:32:14
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.22.H54-230308-0002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên môi trường