Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG QUANG HUY LÊ MAI HIÊN NTC TỪ BỐ MẸ ĐẶNG HỮU PHƯỚC TRẦN THỊ LAN 22 CK801290 CS00513 SỞ KÝ 09.11.2017 93 ONT 100
Mã Biên nhận : 000.00.22.H54-230308-0001
Về việc : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền
Ngày nộp: 08/03/2023 07:58:48
Ngày hẹn trả: 17/03/2023 18:32:14
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.22.H54-230308-0001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên môi trường