Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LƯU XUÂN ĐẢM PHAN THỊ THẮM NTC TỪ LƯU ĐỨC TRẠCH NGUYỄN THỊ LIÊN 13 BE876588 CH00088 HUYỆN KÝ 26.4.2011 83 ONT CLN 507.3
Mã Biên nhận : 000.00.22.H54-230307-0031
Về việc : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền
Ngày nộp: 07/03/2023 16:56:07
Ngày hẹn trả: 17/03/2023 18:32:14
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.22.H54-230307-0031 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên môi trường